Megrendelésednél kérd E-számlánkat! használjunk kevesebb papírt.

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés


Az COMPTECH Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.) az adatvédelmi és -kezelési elveit és politikája, az alábbi, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. A COMPTECH Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.
A Vásárlók a honlapunk látogatásakor az önkéntes regisztráció során személyes és Vállalkozásának adatait (azon adatokat, amelyek Vállalkozásával kapcsolatba hozhatók) adják meg, amely adatok egy része már rendelkezésünkre áll, vagy általunk is hozzáférhető. A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja az, hogy a későbbiek során biztosíthassuk a Vásárlók számára az oldalhoz való hozzáférést, és az oldalon keresztül megrendelt szolgáltatást megfelelően nyújtani tudjuk. Az adatok emellett a kapcsolattartást is szolgálják.
A személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló, adatkezelésünket, adatvédelmi elveinket az. 1992. évi LXIII. törvény legfontosabb rendelkezései szerint végezzük.
A COMPTECH Kft adatvédelmi tájékoztatója elérhető a www.diszdoboz.co.hu honlapon.

Az adatkezelő neve:
COMPTECH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Az adatkezelő címe:
1221 Budapest, Jobbágy út. 5.
Az adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-52369/2012
Elérhetőség:
info@comptech-kft.hu
diszdoboz@gmail.com 

Az adatkezelési Szabályzatban használt definíciók
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, alapján azonosítani lehet;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Az adatkezelés megnevezése és célja
Webáruház regisztráció       

Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A személyes adatok kezelésének célja:
A Vásárló az oldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a következő célokra felhasználhassuk: díszcsomagolás kereskedés, valamint az ehhez szükséges ajánlatadás, szerződés megkötése, azok tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott árak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, a Vásárlóval való kapcsolattartás, termékeinkkel kapcsolatos hírlevelek küldése.
Vállalkozásának adatait kizárólag a fent hivatkozott célokból kezeljük és töröljük, ha kezelése jogellenes, és a Vásárló, az adatkezelés célja megszűnt vagy az hiányos vagy téves - és ez az állapot  nem korrigálható -,Az adatokat  harmadik személynek nem adjuk át..
A webáruházzal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Az adattárolás időtartama : a szerződés megszűnésével véget ér, kivéve, ha a vásárló a regisztráció során hozzájárul az adatainak tárolásához. 
Személyes adatok módosítása illetve törlésére illetve visszavonásra a webáruházon keresztül történő üzenetben vagy a Társaság e-mail  címére küldött levélben van mód.  

Az adatkezelés jogalapja
-2008.évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
-133/2007 (VI.13) Korm. rendelet az üzletek működési rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
-1992 évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról
-1998 évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
-2001 évi  CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
-17/1999 (II.5) távollevők közötti szerződésekről.

Kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó

Személyes adatok tárolásának módja és az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Az adatkezeléseket kezelt személyes adatokba csak a Comptech kft erre feljogosított képviselője tekinthetnek be, kizárólag a létrejött ügylet teljesítésének céljából.  A tárolás a Társság székhelyén végzi.
A COMPTECH Kft az informatikai eszközeit úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatokhoz jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A COMPTECH Kft.. az adatkezelés során a rá vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatai betartásával gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi az adatvédelmi szabályok érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket. A COMPTECH Kft. nem felelős az internetes szolgáltatás hibájából, hiányosságából esetlegesen bekövetkező használatkiesésből, adatvesztésből vagy jogosulatlan adatszerzésből, visszaélésékből eredő károkért, költségekért, veszteségekért, (üzleti) titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért, harmadik személy általi jogosulatlan megszerzéséért, illetve hozzáférhetővé válásáért.
Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A COMPTECH Kft. nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért.

Az adatkezelő adatai és elérhetősége
Név:  COMPTECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Jobbágy út  5.
Tel: +36(1)226-1585
Ügyvezető neve: dr. Macskássy Péter
Cégjegyzék szám: 01-09-064432
Működési engedély száma: 905/1997
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52369/2012
Bankszáma szám: BB 10102093-03222003-00000000
e-mail cím: info@comptech-kft.hu

Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését a webáruház levelezési rendszerén keresztül vagy az alábbi e-mail címen: info@comptech-kft.hu.
A COMPTECH Kft 30 napon belül írásban tájékoztatást ad.
A COMPTECH Kft a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt az adatvédelmi biztos illetve a bíróság elrendelte.   
Abban az esetben, ha a Vásárló úgy gondolja, hogy a COMPECH Kft részéről méltánytalanság éri, elsőként forduljon a kereskedő minőségirányítási vezetőjéhez, agi@comptech-kft.hu  ha nem tudják panaszát megfelelő módon rendezni.
Személyes adatkezeléssel kapcsolatos probléma esetén jogorvoslati lehetőséggel fordulhat :
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
Székhely: 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22c.
Postacím: 1530 Budapest Pf.5.
Telefon: 06-1-391-1400
emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu